Total Branches: 139 Total ATMs: 159 Total Extension Counters: 11 Total BLBs: 53

News

Notice for Bid Application of Unsubscribed Right Shares

2010-09-16

सनराइज बैंक लिमिटेड
गैरीधारा, काठमाडौं, नेपाल,
फोन नं : ४००४५६०, ४००४५६१ फ्याक्स नं : ४४२२४७५
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था)
कोर्
र्सवसाधारण समुहको साधारण शेयर लिलाम बिक्री बारेको
शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

शिलबन्दी ब्ाोलपत्र पेश गर्नुपर्ने शुरु मिति : २०६७।०५।२९
शिलबन्दी ब्ाोलपत्र पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति : २०६७।०६।०५
बोलपत्रद्वारा विक्री गरिने शेयर संख्या १,३२,५५१ कित्ता
 

यस बैंकले हकप्रद शेयरको लागि मिति २०६७।०३। तपसिल र् शर्तहरु 

१. बोलपत्र आवेदन फारम यस बैंकको शेयर बिक्रि प्रबन्धक श्री सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड,काठमाण्डौ प्लाजा,कमलादीबाट लिन सकिनेछ । साथै बैंकको वेभसाइट धधध।कगलचष्कभदबलप।अom।लउ -जततउस्ररधधध।कगलचष्कभदबलप।अom।लउश्र बाट समेत डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

२. शेयरको न्यूनतम मूल्य प्रति शेयर रु.१००/ तोकिएको हुँदा रु. १००/ वा सो भन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ । एकै व्यक्ति, र्फम, कम्पनी वा संस्थाले छुट्टाछुट्टै आवेदन भरी फरक फरक मूल्यमा आवेदन दिन सक्नेछ ।

३. बोलपत्र आवेदन फारममा आफुले लिन चाहेको शेयर संख्या तथा प्रति कित्ता दर अङ्क र अक्षरमा स्पष्ट लेख्नुपर्नेछ । अङ्क र अक्षरमा लेखेको फरक भएमा अक्षरले लेखेकोलाई मान्यता दिईनेछ । केरमेट भएको ठाउँमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ । धेरै केरमेट भई कबोल गरेको शेयर संख्या, प्रतिकित्ता शेयर मूल्य वा जम्मा रकम नबुझिने भएमा त्यस्तो बोलपत्रलाई मान्यता दिईने छैन ।

४. बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा आफ्नो नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्वर लगायत बोलपत्र आवेदन फाराममा उल्लेखित सम्पर्ूण्ा विवरण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । साथै यस बैंकको बहालवाला शेयरधनीले बोलपत्र पेश गर्दा आफ्नो शेयरधनी नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

५. बोलपत्र पेश गर्दा न्यूनतम १०० कित्ता वा सो भन्दा बढी १० अङ्कले भाग जाने गरी अधिकतम सम्पर्ूण्ा १,३२,५५१ कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । रु. १० लाखसम्म आवेदन दिनेले स्वेच्छिक रुपमा र रु. १० लाख भन्दा बढी रकमको लागि आवेदन दिनेले अनिवार्य रुपमा प्यान ९एब्ल्० नं. आवेदन फारममा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

६. बोलपत्रदाताले बोलपत्र आवेदन साथ आफूले खरिद गर्न चाहेको शेयरको जम्मा मूल्यको सम्पर्ूण्ा रकम यस बैंकमा रहेको श्री सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडको नामको खाता नं. ण्ण्डण्ण्डण्ण्ण्ण्छऋी मा धरौटी बापत जम्मा गरेको सक्कल नगद भौचर वा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडको नाममा खिचिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था -काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रको शाखाहरु मात्र) को न्ययम ँयच एबymभलत गरिएको ब्रऋ एबथभभ ऋजभत्रगभ संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

७. बोलपत्रदाता नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएको संगठित संस्था, र्फम, कम्पनी हुनुपर्नेछ ।

८. व्यक्ति भएमा १ प्रति फोटो सहित नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नावालक भएमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा संरक्षकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संगठित संस्था/र्फम/कम्पनी भएमा संचालक समितिको निर्ण्र्ाातथा अख्तियारनामा, दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

९. बोलपत्र आवेदन पेश गर्दा शिलबन्दी खाम वाहिर "शेयर खरीद आवेदन" उल्लेख भएको हुनुपर्ने छ ।

१०.बोलपत्र मिति २०६७/०६/०५ अपरान्ह ३ः०० बजे भित्र श्री सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडको कार्यालय काठमाण्डौ प्लाजा,कमलादी,काठमाण्डौमा दर्ता भईसक्नुपर्नेछ । म्याद नाघि आएका वा रित नपुगेका आवेदनहरु उपर कारवाही गरिने छैन ।

११.बोलपत्र दाखिला गरिसकेपछि बोलपत्रमा कबोल गरेको शेयर संख्या वा रकममा कुनै हेरफेर गर्न वा बोलपत्र फिर्ता लिन सकिने छैन ।

१२.प्राप्त शिलवन्दी बोलपत्रहरु मिति २०६७/०६/०६ गते बुधवार अपराहृन ४ः०० बजे शेयर बिक्री प्रबन्धक श्री सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडको कार्यालय काठमाण्डौ प्लाजा,कमलादी,काठमाण्डौमा बोलपत्रदाता वा निजद्वारा लिखित रुपमा नियुक्त प्रतिनिधिको उपस्थितिमा खोलिनेछ । बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको उपस्थिति नभएमा पनि बोलपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।

१३. बोलपत्रदाताले कुनै शर्त राखी पेश गरेको वा रित नपुगेको वा म्याद नाघि आएको बोलपत्रलाई मान्यता दिईने छैन ।

१४. रितपर्ूवक प्राप्त बोलपत्रहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने आवेदकलाई शेयर बिक्री गरिनेछ । यसबाट पनि शेयर बाँकी रहेमा त्यसपछिको बढी रकम कबोल गर्नेलाई क्रमशः बिक्री गरिनेछ । बोलकबोलमा शेयर बिक्री गर्दै जाँदा एउटै मूल्यमा दर्ुइ वा दर्ुइ भन्दा बढी बोलपत्र आवेदनहरु पर्न गई बिक्री हुन बाँकी शेयर संख्या भन्दा बढीको माग भएमा माग गरेको शेयर संख्याको आधारमा समानुपातिक रुपमा निकटतम दशको गुणाङ्कमा शेयर बाँडफाँड गरिनेछ । यसरी समानुपातिक रुपमा बाँडफाँड गर्दा समेत केही शेयर बाँकी रहन गएमा संचालक समितिको निर्ण्र्ाानुसार हुनेछ ।

१५.बोलपत्र आवेदनहरु मध्ये बाँडफाँडमा नपरेका आवेदकहरुको धरौटी वापत जम्मा भएको रकम बोलपत्र खोलिएको सातौं दिनदेखि शेयर बिक्रि प्रबन्धक श्री सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडको कार्यालय काठमाण्डौ प्लाजा,कमलादी,काठमाण्डौबाट चेक मार्फ फिर्ता भुक्तानी गरिनेछ । साथै सो रकममा कुनै किसिमको व्याज प्रदान गरिनेछैन ।

१६.कथमकदाचित शेयर खरीदको लागि कुनै पनि बोलपत्र पेश हुन नआएमा वा बिक्री गरिने सम्पर्ूण्ा शेयरका लागि बोलपत्र पेश हुन नआएमा वा आंशिक रुपमा बोलपत्र पेश भई बाँकी रहन जाने भएमा संचालक समितिको निर्ण्र्ााबमोजिम हुनेछ । शेयर बिक्री गर्ने वा नगर्ने वा आवेदनमा माग गरेको भन्दा कम शेयर बाँडफाँड गर्न सक्ने सम्पर्ूण्ा अधिकार यस बैंकको संचालक समितिमा निहित रहनेछ । साथै बोलपत्र आवेदन तथा शेयर बाँडफाँड सम्वन्धी कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सो को अन्तिम निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार संचालक समितिमा रहनेछ ।

१७. बाँडफाँड सम्बन्धी जानकारी सूचना पाटी तथा बैंकको वेभसाइट धधध।कगलचष्कभदबलप।अom।लउ -जततउस्ररधधध।कगलचष्कभदबलप।अom।लउश्र वा धधध।अष्खष्अिबउष्तब।अिom -जततउस्ररधधध।अष्खष्अिबउष्तब।अिomश्र मा उपलव्ध गराइनेछ ।

शेयर बिक्रि प्रबन्धकः

We’re people helping people Here to help

Downloads

Get easy access to bank forms & reports.

Address

Find the nearest Branch & ATM’s.

Verify Guarantee

Search and verify bank guarantee online.

Your Feedback

We are here to listen to your voice.

Go To Last Visited Page
Sep 27 2020 Saving Account list inactive for last 10 years Sep 27 2020 Saving Account list inactive for last 10 years - 2 Sep 27 2020 Saving Account list inactive for last 10 years - 3 Sep 27 2020 Saving Account list inactive for last 10 years - 4 Sep 27 2020 Saving Account list inactive for last 10 years - 5 View All
Notice
Rate of Interest
SUNRISE MAHA BACHAT KHATA
4.00% P.A
SUNRISE BAL BACHAT KHATA
2.50% P.A